Васил Левски сред своите в родината и отвъд Дунава - Огняна Маждракова-Чавдарова

Код на продукта: 1225
29,88лв

Корици: меки
Страници: 464
Формат: 16 x 23 см
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Доц. д-р Огняна Маждракова-Чавдарова е родена в гр.Павликени. Завършва гимназия в София и Историческия факултетна СУ „Св. Климент Охридски“. Първоначално работи като извънщатен сътрудник към Музея за история на София, след това – в редакцията насписание „Радио“.Кандидатства за докторантура в Института за исторически изследвания към БАН, където през 1973 г. защитава дисертация, посветена на делото на Г. С. Раковски и продължава проучванията си върху Българското национално освободително движение през Възраждането. Професионалният й път е свързан с едно от водещите звена в изследователските, научно-организациони и популяризаторски задачи на Института – секция „История на Българския народ ХV–ХIХ в.“
От 1982 г. е старши научен сътрудник II ст./доцент/. Зам.-научен секретар е на Института, след това – зам.-ръководител секция. Член на НС и на редколегията на сп. „Исторически преглед“ 1991–2004 г. Научен ръководител на докторанти. В Софийския университет води спец курсове на студенти.
Наред с проучванията си за освободителните борби през 50–70-те години на ХIХ в., тя обнародва студии и върху легалнополитическите прояви на Българския народ през Възраждането, културно-просветното развитие, възрожденския периодичен печат и неговите дейци.
Автор, съавтор и отговорен редактор на колективни изследователски и документални трудове, под нейното перо са излезли над 60 студии и статии в специализирани издания. Участва с доклади в научни конференции и международни Българистични форуми.
(Подробна библиография виж в Сб. „Българското възрожденско общество. Проблеми, борби, постижения. Съст. Пл. Божинов, Ан. Кирилова. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, С., 2012).
Доц. О. Маждракова е сред инициаторите на учредения на 24 април 1991 г. Общо Българския комитет „Васил Левски“. Избрана в 12-членния му УС, тя участва през годините дейно в неговата програма и публикува статии в поредицата „Българско възраждане. Идеи. Личности. Събития“ (София, Т. 1–16).